Стратегия и тактика в маркетинговото планиране

Маркетинговите планове на компаниите покриват различни времеви периоди. Сроковете на действие на съотвения план зависи от отрасъла, от вида на фирмата, от конкретните цели,  задачи и проблеми.

Прочети още...

Интернет като рекламен канал

Интернет като рекламен канал се налага все по-осезаемо. Достъпен е заради ниските цени и е особено подходящ за въвеждаща реклама.

Прочети още...

Директната реклама като канал за комуникация

Директна реклама все по-често намира приложение като средство за въздействие върху целевата аудитория. Под директна реклама следва да се разбират онези рекламни комуникации, при които се установява пряк досег между рекламиращ и адресат, без посредничеството на какъвто и да било канал за масови комуникации.

Прочети още...