Маркетинговите планове на компаниите покриват различни времеви периоди. Сроковете на действие на съотвения план зависи от отрасъла, от вида на фирмата, от конкретните цели,  задачи и проблеми.

Дългосрочни маркетингови планове
Те се създават за период от 3, 5, 10 и повече години, като максималният срок е 25 години. Със съдържанието им е ангажирано  висшето ръководство.  Тези планове отразяват желания път на развитие на компанията, положението й на пазара, продуктовата политика и пр.

Средносрочни маркетингови планове
Те се правят за период от 1 до 3 или 5 години. Те конкретизират дългосрочните планове.

Краткосрочни маркетингови планове
Те са предназначени за срок от 1 година. Тези маркетингови планове притежават най-важната характеристика – конкретност. Включват дейностите, които са предназначени за най-ниските нива на управление на фирмата.  Съдържанието им сочи текущата производствена дейност, рекламната политика и т.н.

Стратегия и тактика
За осъществяване на своята дейност и за достигане на по-висок ръст на печалбата, по правило всяка компания отделя сили и енергия за съставяне на два основни типа планове – стратегически и тактически.

Стратегическият план определя дългосрочните цели на фирмата. Той включва разработването на възможни алтернативи за постигането им. Стратегиите са разработват на различни нива в компанията, като базовата стратегия е привилегия на висшия мениджмънт (корпоративно ниво). На функционално ниво се разработват цели и стратегии, с които се осигурява прилагането и изпълнението на главните цели на фирмата.

Има и още едно ниво на стратегическо планиране, което се прилага в големите диференцирани предприятия. Това е ниво стратегическа бизнесединица и по логика стои между корпоративното и функционалното ниво на стратегическо планиране. То конкретизира фирмената стратегия за определена бизнес област.

Тактическият план се разработва с цел да конкретизират стратегическите планове за по-кратки периоди от време. В него се описват целите, определят се дейностите в детайли, посочват се конкретните изпълните и срокове. Чрез изпълнението на тактическия план се осигурява на практика изпълнението на стратегическия.