Дълбочинното интервю е качествен метод за събиране на данни в маркетинговите изследвания. Известно е още като свободно или неструктурирано интервю.

Същност на дълбочинното интервю

Дълбочинното интервю е пряко лично интервю, което се осъществява от едни интервюер с един респондент по предварително установени тематични области, предмет на изследването. Използват се отворени въпроси и различни проективни техники. Интервюерът няма предварително формулирани въпроси, които да задава в последователност, указана от въпросник. Той има свободата да формулира въпроси и да сондира мнения с цел събиране на възможно най-пълен обем от информация.

За респондентите в дълбочинното интервю

Дълбочинното интервю е особено подходящо, когато е необходимо да се сондира мнението на много ангажирани мениджъри, специалисти и експерти.

За интервюера в дълбочинното интервю

Неструктурираното интервю се провежда от специално обучени интервюери или от самите изследователи.

Времетраене на дълбочинното интервю

Дълбочинното интервю се провежда в рамките на 30 минути до 1 час.

Място на провеждане на дълбочинното интервю

Не е необходимо специално оборудвано място за провеждане на дълбочинното интервю, така както е необходимо например при фокус-групите.

Приложение на дълбочинното интервю

Това е изключително подходящ метод за изследване на пазарното търсене и предлагане, за активността на конкуренцията, за процеса на вземане на решение за покупка, за имиджа на бранда, за възприемане на рекламите и др.