Медия стратегията е част от рекламния план. Тя показва как ще бъдат осъществени поставените медия цели. В медия стратегията  се отразяват основни дейности, включващи:

  • Избор на медии, които ще бъдат използвани
  • Медия микс
  • Осигуряване на географски обхват и демографски обхват, с цел покритие на целевия пазар
  • Времеви график и др.

Едно от най-важните   условия при разработването на медия стратегията е да се осигури нейната гъвкавост. Обстоятелствата във времето се променят (и това е по-скоро правило, отколкото изключение). Затова стратегията трябва да може бързо да се модифицира.
 
Нещо много тривиално е например при избран рекламен носител да се окаже, че няма свободна площ или време. В този случай следва да се търси друг носител или друг доставчик.
 
Възможно е възникване на пазарни опасности, които да са предизвикани от конкурентите. Например конкурент засилва своя рекламен натиск върху пазара или променя рекламната си стратегия.
 
Не е задължително промените в обстоятелствата да бъдат от негативно естество. Може да се възникнат благоприятни пазарни възможности – например поява на много по-ефективен, от предварително заложените, рекламен носител.
 
Възможностите често възникват неочаквано, а възползването от тях може да донесе сериозни предимства при провеждането на рекламната кампания.