Всички медии, които са създадени и са собственост на компанията, с цел задоволяване на собствените комуникационни цели, са т. нар. вътрешни медии. Те са изключително ефективно средство за PR .

Такива вътрешни медии са: фирмен вестник, списание, бюлетин (на хартиен или електронен носител),  годишните финансови отчети, материали за широката публика и медиите, отчети за дейността на компанията, технически бюлетини и наръчници, брошури, вложки, официални писма и позиции, спонсорирани книги, сайт, блог и др.

Основната цел на медиите на организацията е диалог, както вътре в компанията – между съответните отдели, така и с външни публики – клиенти, партньори и др. Чрез медиите на организацията могат да се развиват: разпознаваемост и статут на компанията или марката, репутация, благосклонност и разбиране, организационна дейност.

Медиите на компанията са най-евтиният канал за комуникация, тъй като не се заплаща на външна медия - рекламодател за рекламно пространство,  PR текстове и пр.

Ако политиката на компанията е последователна, чрез тези вътрешни медии фирмата може да гради доверие с целевите аудитории.