За ползите от маркетинговите изследвания

Кои са клиентите на организацията?
Как разсъждават те?
Какво харесват?
Какво желаят?
Какво купуват?
Как вземат решение за покупка?

Ако се интересувате от достоверни отговори на тези и на други специфични въпроси, касаещи вашия бизнес, Вие имате нужда от маркетингово проучване.

Маркетинговите изследвания са незаменим инструмент в управлението на всяка организация. Те се състоят основно в събиране, обработка и интерпретация на маркетингови данни.

Има смисъл да бъдат правени маркетингови проучвания във всяка фаза от жизнения цикъл на продукта, както и във всеки етап на развитие на организацията.

Маркетинговите изследвания могат да бъдат полезни при формулиране на маркетинговата стратегия,  при модифициране на маркетинговата тактика, както и при реализирането на маркетинговите цели.

Маркетинговите проучвания са в състояние да подпомогнат изработването на управленски решения при възникнали маркетингови проблеми, а също и да покажат потенциала и да очертават нови перспективи.

За различните цели на маркетинговите изследвания се използват съответните техники и методи.