Съвременната политика не би била това, което е, без мощната подкрепа на политическия маркетинг. Политическият маркетинг и класическият (икономически) маркетинг имат много общо. Приличат си по това, че използват идентични или близки понятия, категории, формули. 

Приликата не е случайна

Политическият маркетинг се заражда  през 60-те години на 20 век като форма на политическа реклама. Минава почти десетилетие преди изследователите да установят, че се развива нов клон на политическата наука. Гуруто на маркетинга Филип Котлър е един от новаторите по онова време, който преосмисля и разширява своето виждане за маркетинга в политиката. Много учени от САЩ и Европа търсят и откриват паралели между икономическия маркетинг и политическия маркетинг. Опитвайки се да дефинират новата наука, изследователите директното привнасят понятия от икономическия маркетинг.
Колкото и общо да имат двете науки, на преден план изпъква една съществена отлика между тях – интерпретацията на понятията.

4-те”P” на маркетинговия микс

Формулата на маркетинговия микс, известна още като 4-те”Р”: Product, Price, Place, Promotion важи и в политическия маркетинг. Съставните елементи са всъщност променливи, които позволяват гъвкавост и контрол, дават възможност за координация и синхронизация. Те са в основата на маркетинговата стратегия, маркетинговото планиране и маркетинговия контрол в една политическа кампания.

Маркетинговия микс с политическа окраска

В икономическия маркетинг продуктът предполага наличие на пазар. Търсенето определя предлагането. Продуктът трябва да има реална цена. За да се достигне до клиента, се използват най-подходящите канали за дистрибуция. Различните промоционални активности пък целят предизвикване на интерес и стимулиране на покупката.
Елементите на маркетинговия микс в политическия маркетинг имат различно значение:

Продуктът в политическия маркетинг

Политическият продукт всъщност е услуга. Има 3 съставни части: партия, теми, кандидати.

Цената в политическия маркетинг

В политиката се предлагат и продават услуги, срещу които не може да се получи веднага договорената цена - обещаната бъдеща политика при спечелването на изборите.

Дистрибуцията в политическия маркетинг

Използват се най-ефективните канали и места за комуникация, за да се стигне до избирателя – митинги, срещи с избиратели, дискусии, интервюта, политически диспути и др.

Промоцията в политическия маркетинг

Това е политическата реклама, която е насочена към избирателите. Целта й е да убеждава хората да гласуват чрез различни рекламни похвати, PR, медийни активности, и др.