Годишният маркетингов план на компанията е краткосрочен план. Този план се нарича още тактически. Годишният маркетингов план притежава най-важната характеристика – конкретност. Включва дейностите, които са предназначени за най-ниските нива на управление на фирмата.  Съдържанието му сочи текущата производствена дейност, рекламната политика и т.н.

Годишният маркетингов план се разработва писмено. Той следва определена структура, чието предназначение е да посочи в детайли това, което трябва да се осъществи.

Структура на краткосрочния маркетингов план

Цели
Целите на годишния маркетингов план не са нови, нито се измислят конкретно за годината. Тези цели са посочени в дългосрочния план на компанията, който отразява желания път на развитие, положението й на пазара, продуктовата политика и пр.

Дейности
Точно в тази част се крие силата и достойнството на годишния маркетингов план. Тук много конкретно и детайлно се посочват всички задачи, които трябва да се осъществят, както и техния бюджет. Например: участие на компанията на панаири, изложби и събития, публикации в пресата, реклами в радиото и телевизията, външна реклама, директен маркетинг по пощата, online PR и пр.

Срокове
Всяка посочена дейност през годината трябва да има срок на изпълнение – точно време за начало и край. Тук е мястото да се посочат и лицата, които ще отговарят за изпълнението на конкретните задачи.

Контрол
Проследяването на изпълнението на дейностите е неотменна част от годишния маркетингов план. Контролира се изпълнението на конкретните задачи и сроковете им. Контролната функция е важна и затова, защото именно чрез нея може да се осъществи гъвкавостта на плана. Често се налагат промени по годишния план и тези промени трябва да бъдат добре обмислени, осъществени и проконтролирани.