Комуникационна стратегия на политическата кампания - тактика, планиране, контрол

Медия планиране

Работа с медиите

Мониторинг

Политически имидж - партиен имидж и лидерски имидж

Политическа реклама

Връзки с обществеността и online PR

Маркетинг на политически събития

Социологически изследвания: изследване на предизборните нагласи – количествени и качествени проучвания